รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

8 บทเรียน


ระยะเวลา

1:21:40


การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร? บทนำ บทบาทของหน่วยกำกับติดตาม บทที่ 1 การจัดการข้อมูล บทที่ 2 ความก้าวหน้า บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน บทที่ 4 แบบรายงานผลการสนับสนุน แบบทดสอบหลังเรียน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยกำกับติดตามมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลและดูข้อมูลสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของนักเรียนทุนเสมอภาครวมถึงการคืนเงิน กสศ. และการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน (กสศ.) ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - หน่วยกำกับติดตาม (Pre-test)

0:30:00

Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร?

0:07:00

บทนำ บทบาทของหน่วยกำกับติดตาม

0:02:35

บทที่ 1 การจัดการข้อมูล

0:01:34

บทที่ 2 ความก้าวหน้า

0:04:28

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

0:02:55

บทที่ 4 แบบรายงานผลการสนับสนุน

0:03:08

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - หน่วยกำกับติดตาม (Post-test)

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.