รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

7 บทเรียน


ระยะเวลา

1:13:17


การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) บทนำ และการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน 2) การจัดการข้อมูล 3) การรายงานความก้าวหน้า 4) สถิติรายงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบทบาทแอดมินโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

บทเรียน

แบบทดสอบ Pre-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครูแอดมิน

0:30:00

บทนำ แนะนำโครงการ

0:03:22

บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูแอดมิน

0:02:36

บทที่ 1 จัดการข้อมูล

0:01:52

บทที่ 2 รายงานความก้าวหน้า

0:02:59

บทที่ 3 สถิติรายงาน

0:02:28

แบบทดสอบ Post-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครูแอดมิน

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.