หลักสูตรทั้งหมด

ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน

ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน

เพื่อให้ช่องกว้างทางการศึกษานี้แคบลง การส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ คุณครูจึงเป็นกลไกหลักสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร “ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง และเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักกับแนวทาง วิธีการ เทคนิค พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในการแนะแนวนักเรียนให้ค้นหาและสมัครทุนการศึกษาที่สนใจได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม มีเนื้อหาดังนี้ • บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม • บทที่ 1 จัดการข้อมูล • บทที่ 2 รายงานการช่วยเหลือส่งต่อ เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียด
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) บทนำ และการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน 2) การจัดการข้อมูล 3) การรายงานความก้าวหน้า 4) สถิติรายงาน

ดูรายละเอียด
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้ • บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น • บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบและแบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล • บทที่ 2 แบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง • บทที่ 3 แบบประเมิน SDQ • บทที่ 4 แบบประเมิน EQ • บทที่ 5 รายงาน

ดูรายละเอียด
การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร? บทนำ บทบาทของหน่วยกำกับติดตาม บทที่ 1 การจัดการข้อมูล บทที่ 2 ความก้าวหน้า บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน บทที่ 4 แบบรายงานผลการสนับสนุน แบบทดสอบหลังเรียน

ดูรายละเอียด
การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูแอดมินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูแอดมินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร? บทนำ บทบาทของครูแอดมินโรงเรียน บทที่ 1 การจัดการข้อมูล บทที่ 2 ทะเบียนนักเรียน บทที่ 3 บทที่ 4 การจัดทำแบบฟอร์ม บทที่ 5 รายงานประกาศผลนักเรียนยากจน บทที่ 6 เมนูติดตามความก้าวหน้า แบบทดสอบหลังเรียน

ดูรายละเอียด
white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.