รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูคัดกรอง ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

10 บทเรียน


ระยะเวลา

1:34:52


การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูคัดกรอง ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร? บทนำ ทำความเข้าใจกับบทบาทของครูคัดกรอง ครูประจำชั้น บทที่ 1 ทะเบียนนักเรียน บทที่ 2 นักเรียนกลุ่มเก่า บทที่ 3 นักเรียนกลุ่มใหม่ บทที่ 4 แบบฟอร์มมนักเรียนยากจน บทที่ 5 รายงาน บทที่ 6 การบันทึกการมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง แบบทดสอบหลังเรียน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูคัดกรอง ครูประจำชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น การคัดกรอง การเช็คชื่อ น้ำหนักส่วนสูง การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ ฯลฯ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - ครูคัดกรอง (Pre-test)

0:30:00

Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร?

0:07:00

บทนำ บทบาทของครูคัดกรอง ครูประจำชั้น

0:05:30

บทที่ 1 ทะเบียนนักเรียน

0:01:54

บทที่ 2 นักเรียนกลุ่มเก่า

0:03:11

บทที่ 3 นักเรียนกลุ่มใหม่

0:09:41

บทที่ 4 แบบฟอร์มนักเรียนยากจน

0:02:22

บทที่ 5 รายงาน

0:02:05

บทที่ 6 การบันทึกการมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง

0:03:10

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - ครูคัดกรอง (Post-test)

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.