รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูแอดมินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

9 บทเรียน


ระยะเวลา

1:26:32


การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค CCT สำหรับครูแอดมินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร? บทนำ บทบาทของครูแอดมินโรงเรียน บทที่ 1 การจัดการข้อมูล บทที่ 2 ทะเบียนนักเรียน บทที่ 3 บทที่ 4 การจัดทำแบบฟอร์ม บทที่ 5 รายงานประกาศผลนักเรียนยากจน บทที่ 6 เมนูติดตามความก้าวหน้า แบบทดสอบหลังเรียน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูแอดมินมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลและดูข้อมูลสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของนักเรียนทุนเสมอภาครวมถึงการคืนเงิน กสศ. และการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน (กสศ.) ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - ครูแอดมินโรงเรียน (Pre-test)

0:30:00

Proxy Mean Test (PMT) คืออะไร?

0:07:00

บทนำ บทบาทครูแอดมินโรงเรียน

0:02:09

บทที่ 1 การจัดการข้อมูล

0:03:36

บทที่ 2 ทะเบียนนักเรียน

0:01:34

บทที่ 3 แบบฟอร์ม

0:08:15

บทที่ 4 รายงานประกาศผลนักเรียนยากจน

0:01:01

บทที่ 5 เมนูติดตามความก้าวหน้า

0:02:57

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองฯ - ครูแอดมินโรงเรียน (Post-test)

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.