รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

9 บทเรียน


ระยะเวลา

1:37:39


การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้ • บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น • บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบและแบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล • บทที่ 2 แบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง • บทที่ 3 แบบประเมิน SDQ • บทที่ 4 แบบประเมิน EQ • บทที่ 5 รายงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบทบาทครูประจำชั้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

บทเรียน

แบบทดสอบ Pre-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับครูประจำชั้น)

0:30:00

บทนำ แนะนำโครงการฯ

0:03:22

บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

0:02:59

บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบและแบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล

0:09:30

บทที่ 2 แบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง

0:06:55

บทที่ 3 แบบประเมิน SDQ

0:05:27

บทที่ 4 แบบประเมิน EQ

0:02:45

บทที่ 5 รายงาน

0:06:39

แบบทดสอบ Post-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับครูประจำชั้น)

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.