รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

6 บทเรียน


ระยะเวลา

1:14:24


การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม มีเนื้อหาดังนี้ • บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม • บทที่ 1 จัดการข้อมูล • บทที่ 2 รายงานการช่วยเหลือส่งต่อ เงื่อนไขการได้รับประกาศณียบัตร : ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านที่ 70% หรือ ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบทบาทหน่วยกำกับติดตาม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทเรียน

แบบทดสอบ Pre-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับหน่วยกำกับติดตาม)

0:30:00

บทนำ แนะนำโครงการ

0:03:22

บทนำ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

0:03:02

บทที่ 1 จัดการข้อมูล

0:01:41

บทที่ 2 รายงานการช่วยเหลือส่งต่อ

0:06:19

แบบทดสอบ Post-test การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับหน่วยกำกับติดตาม)

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.