รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

11 บทเรียน


ระยะเวลา

2:41:25


ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน

เพื่อให้ช่องกว้างทางการศึกษานี้แคบลง การส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ คุณครูจึงเป็นกลไกหลักสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร “ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง และเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักกับแนวทาง วิธีการ เทคนิค พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในการแนะแนวนักเรียนให้ค้นหาและสมัครทุนการศึกษาที่สนใจได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

-เอกสารและเครื่องมือสำหรับปรับใช้ในห้องเรียน -ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตร

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

0:30:00

ขั้นตอนที่ 1 แนะนำหลักสูตร

0:05:46

ขั้นตอนที่ 2 บทเรียนที่ 1 - รู้เส้นทางการหาทุนการศึกษาให้นักเรียน

0:18:10

ขั้นตอนที่ 3 บทเรียนที่ 2 - เจาะลึกการค้นหาทุนด้วยคีย์เวิร์ด

0:15:20

ขั้นตอนที่ 4.1 บทเรียนที่ 3 - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกล้าขอทุน

0:10:49

ขั้นตอนที่ 4.2 บทเรียนที่ 3 - 5 เทคนิคเสริมความเชื่อมั่น

0:03:32

ขั้นตอนที่ 5 บทเรียนที่ 4 - เทคนิคเตรียมเอกสารขอทุนการศึกษา

0:16:46

ขั้นตอนที่ 6 บทเรียนที่ 5 - เทคนิคเขียนเรียงความพิชิตทุนการศึกษา

0:16:31

ขั้นตอนที่ 7 บทเรียนที่ 6 - เทคนิครักษาสิทธิให้ได้รับทุนต่อเนื่อง

0:11:32

ขั้นตอนที่ 8 สรุปเส้นทางส่องทางทุนการศึกษาให้นักเรียน

0:03:00

แบบทดสอบหลังเรียน

0:30:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.